Turvallinen arki ja
kasvuympäristö

Tavoitteemme KallasCaressa on auttaa lapsia ja nuoria tulemaan parhaiksi versioiksi omasta itsestään. Jokainen ihminen on arvokas taustastaan riippumatta ja uskomme, että jokaisen tulevaisuuteen voidaan vaikuttaa myönteisesti. Jokainen lapsi ja nuori on meille yksilö, jonka elämäntarinaa olemme mukana rakentamassa. Yhdessä, päivä kerrallaan.

Sinun tarinasi tukipilari

Haluamme tarjota lapselle ja nuorelle hyvän arjen rakennuspalikat ja turvallisen kasvuympäristön, jossa lapsi saa ennen kaikkea olla lapsi. Toimintamme pohjautuu kodinomaiseen arkeen, jossa toistuva, yksilöllinen vuorokausi- ja viikkorytmi luo turvalliset rajat ja auttaa lasta ja nuorta ennakoimaan omaa elämäänsä. Kannustavien ja johdonmukaisten aikuisten tuella ja ohjauksella nuori kypsyy hiljalleen tunnistamaan omat ainutlaatuiset voimavaransa ja luottamaan itseensä.

Arvomme

YKSILÖN KUNNIOITUS

Kaikilla ihmisillä on sataprosenttinen ihmisarvo. Tämän mukaisesti kohtelemme niin tukeamme tarvitsevia ihmisiä, työtovereitamme kuin yhteistyökumppaneitammekin.

YHDESSÄ TEKEMINEN

Tukea tarvitsevien ihmisten lähtökohtien ja kehittymismahdollisuuksien kirjo on laaja. Toimimme yhteistyössä muiden kanssa heidän hyväkseen, koska yhdessä pystymme tarjoamaan sen mikä on tarpeellista.

HYVÄ TYÖ

Kaikessa mihin ryhdymme, on tavoitteena hyvä työn jälki, yksityiskohtia myöten.

Sijaishuolto

Kotipesä luonnonläheisessä Kuusirannassa

Kuusiranta käsittää päärakennuksen, piharakennuksen ja rantamökin, jossa on sauna ja yöpymismahdollisuus esimerkiksi vanhemmille. Piharakennus toimii askartelu- ja harrastetilana.

Nuorilla on 7 tilavaa yhden hengen huonetta, joista yhden voi jakaa esimerkiksi sisarusten käyttöön. Lisäksi talosta löytyy keittiö, olohuone sekä sosiaaliset tilat, kuten suihkuhuoneet, pyykinpesuhuone ja varastotiloja.

Kuusirannassa on toteutettu sijaishuoltopalveluita jo vuodesta 2007 saakka.

YKSIKÖNPÄÄLLIKKÖ

Sari Kämäräinen |  Puh. 044 737 8008

Koti keskellä kylää

Lastenkoti Kallas sijaitsee pienessä ja turvallisessa kyläyhteisössä, jossa lapset ja nuoret voivat helposti harjoitella yhdessä elämisen taitoja. Yksikössä on seitsemän tilavaa ja valoisaa huonetta.

Sijainti kylän keskustassa tukee oma-aloitteista toimintaa ja yhteiskunnan erilaisten palveluiden hyödyntämistä. Lyhyt matka kouluun mahdollistaa itsenäisen liikkumisen jo alakouluiästä lähtien.

Myös erilaiset harrastusmahdollisuudet ovat helposti saavutettavissa.

YKSIKÖNPÄÄLLIKKÖ

Sari Kämäräinen  |  Puh. 044 737 8008

Avopalvelut

Yksilöllisen tarpeen mukaiset palvelut

Tavoitteemme KallasCare Kainuun Avopalveluissa on auttaa lapsia, nuoria ja aikuisia tulemaan parhaiksi versioiksi omasta itsestään. Meillä asiakkaan eduksi toimii moniammatillinen ja laaja-alaisesti osaava työyhteisö, jossa on vankkaa kokemusta lasten, nuorten ja perheiden tukemisesta sekä ohjauksesta. Jokainen ihminen on arvokas taustastaan riippumatta ja uskomme, että jokaisen tulevaisuuteen voidaan vaikuttaa myönteisesti. Jokainen asiakas on meille yksilö, jonka elämäntarinaa olemme mukana rakentamassa. Yhdessä, päivä kerrallaan.

Mitä?

Asiakkaan omien voimavarojen, kykyjen ja elämänlaadun vahvistamista sekä edistämistä suunnitelmallisen tuen, ohjauksen ja keskustelujen avulla.

Miten?

Myönnettynä tukitoimena lastensuojelun avohuollon tai sosiaalihuollon kautta.

Ammatillinen tukihenkilötoiminta

Ammatillista tukihenkilötoimintaa voidaan järjestää joko sosiaalihuoltolain mukaisena ennaltaehkäisevänä palveluna tai lastensuojelulain mukaisena korjaavana palveluna. Ammatillinen tukihenkilötoiminta voi olla myös nuoren itsenäistymistä tukevaa jälkihuoltoa.

Ammatillista tukihenkilötoimintaa järjestetään lapsille, nuorille ja aikuisille, jotka tarvitsevat tavoitteellista tukea arjenhallinnassa, tunteiden ja käyttäytymisen säätelyssä tai muutoin haastavissa elämäntilanteissa. Ammatillinen tukihenkilötoiminta tarjoaa lapselle, nuorelle tai aikuiselle oman työntekijän myötä turvallisen ihmissuhteen ja yksilön hyvinvointia sekä kehitystä edistävää toimintaa. Tukihenkilö voi tukea asiakasta esimerkiksi koulunkäynnissä, sosiaalisten suhteiden luomisessa ja itsenäisen toimijuuden vahvistamisessa.

Ammatillinen tukihenkilötoiminta perustuu vapaaehtoisuuteen ja toiminnallisiin tapaamisiin asiakkaan arjen ominaisissa ympäristöissä. Tukihenkilötoiminta suunnitellaan yksilöllisesti ja tavoitteellisesti tarpeiden mukaan ja se pitää sisällään monenlaista toimintaa käytännöntasolla. Ammatillinen tukihenkilö tekee rakentavaa yhteistyötä lasta tai nuorta tukevien viranomais- ja läheisverkostojen kanssa.

Kotipalvelu

Sosiaalihuoltolain mukaista lapsiperheiden kotipalvelua järjestetään perheille, joilla on tilapäinen tarve avulle lasten- ja kodinhoidossa. Perheen toimintakykyä alentavia tilanteita voivat olla uupumus, fyysiset- ja psyykkiset sairastumiset tai äkilliset muutokset perhesuhteissa, jolloin tarvitaan konkreettista apua jokapäiväisissä arjen askareissa tai asioinnissa.

Perhetyö & tehostettu perhetyö

Perhetyötä järjestetään perheisiin, joiden elämäntilannetta ja omia voimavaroja voidaan vahvistaa kotiin vietävän tuen avulla. Perhetyötä tehdään keskustelemalla, ohjaamalla ja mallintamalla yhdessä toimien. Perhetyön menetelmät vaihtelevat perheen yksilöllinen tilanne ja tavoitteet huomioiden.

Työ pohjautuu asiakassuunnitelmaan, joka tehdään yhteistyössä perheen ja muun tarvitun verkoston kanssa. Perhetyön keskiössä on aina lapsen edun ja kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin turvaaminen. Perhetyön tarkoituksena on lasten hyvinvoinnin lisääminen, perheen omien vahvuuksien löytäminen sekä arjessa selviytymisen vahvistaminen. Tärkeänä osana ammatillista lapsiperheiden perhetyötä on myös vanhempien oman kasvatustyön vahvistaminen.

Sosiaalihuoltolain mukaista ennaltaehkäisevän perhetyön tarvetta voivat aiheuttaa elämäntilanteen kuormittavuus, lasten kasvuun ja kehitykseen liittyvät haasteet, perheenjäsenten sairastaminen tai keskinäisten ihmissuhteiden ristiriidat.

Lastensuojelun tehostettu perhetyö on perhetyötä intensiivisempää, jota voidaan toteuttaa useammin ja tarpeen vaatiessa myös viikonloppuisin. Tehostetun perhetyön tarvetta voivat aiheuttaa mm. päihde- ja mielenterveysongelmat, väkivalta- tai muut äkilliset kriisitilanteet.

Arvot ja asiakastyön laatu

Yksilön kunnioitus

Tarkoittaa perhe- ja lastensuojelupalveluissa asiakkaiden ihmisarvon, yksilöllisyyden ja itsemääräämisoikeuden kunnioittamista. Kaikkia asiakkaita pidetään samanarvoisina riippumatta iästä, sukupuolesta, kulttuurista, uskonnosta ja etnisestä taustasta. Asiakkaita tuetaan kehittämään niitä vahvuuksia, joita heillä jo on.

Yksilön kunnioitus tarkoittaa myös rehellistä ja avointa työskentelyä, jossa asiat otetaan puheeksi ystävällisesti mutta myös suoraan ja oikea-aikaisesti. Kun asiakkaana on koko perhe, työtä tehdään kaikkien perheenjäsenten kanssa jokaisen mielipiteitä ja toiveita kuullen sekä huomioiden. Kun asiakkaana on ensisijaisesti lapsi tai nuori (kuten ammatillisessa tukihenkilötoiminnassa), hänelle tarjotaan etuoikeus omaan työntekijään. Työtä tehdään kuitenkin tiiviissä yhteistyössä perheen ja asiakkaan verkostojen kanssa.

Sekä lapset, että aikuiset nähdään aktiivisina toimijoina ja oman elämänsä asiantuntijoina. Lasten kuulemiseen ja huomioimiseen kiinnitetään kaikissa työmuodoissa erityistä huomiota. Lasten toimijuutta arvostetaan ja lasten kanssa työskentelyssä hyödynnetään lapsille ikä- ja kehitystasoisesti soveltuvia työmenetelmiä.

Yhdessä tekeminen

Tarkoittaa yhdessä tekemistä ja yhteistyötä, joka vahvistaa asiakkaiden itseluottamusta, toimintakykyä ja taitoja. Asiakkaita autetaan ja tuetaan, mutta ensisijaisesti kannustetaan yrittämään ja toimimaan itse. Yhdessä tekeminen tarkoittaa myös laajaa ja rakentavaa yhteistyötä perheen läheisverkostojen ja viranomaisverkostojen kanssa. Kaikkiin asiakasprosesseihin kuuluvat säännöllisesti järjestettävät asiakaspalaverit, joissa jaetaan asiakkuuteen liittyvää oleellista tietoa ja suunnitellaan työskentelyä yhdessä verkostoyhteistyössä. Perheen auttaja- ja läheisverkostot voivat osallistua yhteisiin palavereihin aina kun perheenjäsenet sitä toivovat.

Hyvä työ

Tarkoittaa työtä, joka on eettisesti kestävää, ammatillista ja laadukasta. Tavoitteena on, että sekä palvelun ostaja että palvelua käyttävä asiakas ovat työhön tyytyväisiä. Hyvä työ on suunnitelmallista ja joustavaa. Työn sisältö suunnitellaan vastaamaan mahdollisimman hyvin asiakkaan yksilöllisiin tarpeisiin. Työtä arvioidaan ja suunnitellaan jatkuvasti uudelleen asiakasprosessin kuluessa. Hyvään työhön kuuluu myös ajantasainen ja ammatillisesti perusteltu dokumentointi. KallasCare Kainuun Avopalveluissa on käytössään sähköinen Nappula -ohjelma dokumentointia varten.

Galleria

Kasvuympäristö, joka tukee uuden tarinan äärellä

Kuusiranta sijaitsee luonnonkauniilla paikalla Oulujärven rantamaisemissa, jossa ympäristö tarjoaa monenlaisia mahdollisuuksia harrastamiseen ja ulkoiluun.

Koti keskellä kylää

Lastenkoti Kallas sijaitsee keskeisellä paikalla Vuolijoen kylässä.

Avopalvelut

KallasCare Kainuun Avopalveluiden yksikkö, joka tarjoaa avohuollon tukitoimia tuen tarpeessa tai syrjäytymisvaarassa oleville lapsille, nuorille, aikuisille ja perheille.

Tiiviisti mukana lapsen ja nuoren elämässä

Henkilökuntaamme yhdistävät ammattitaito, arvomaailma ja pitkä työhistoria lasten ja nuorten hyvinvoinnin parissa. Jokaisella ohjaajallamme on vahva palo auttaa lapsia ja nuoria kasvamaan itsenäisiksi ja yhteistyökykyisiksi aikuisiksi turvallisessa, kannustavassa ja välittävässä ympäristössä.

Jussi Nyman

Olen Jussi Nyman ja työskentelen KallasCare Oy:n toimitusjohtajana. KallasCaren toiminnalla on jo kohtalaisen pitkä historia ja minä olen ollut mukana vuodesta 2010 saakka. Ala on siis tullut tutuksi vuosien saatossa ja koen, että se pitää sisällään erittäin paljon hyviä ja mukavia työtehtäviä.

Ihmisten kanssa tekemisissä oleminen on iso osa työtäni. Työnantajana koen hyvin tärkeäksi työntekijöiden oman elämäntilanteen huomioinnin. Pystymme joustamaan ja järjestämään asioita niin, että itse kullakin on mahdollista toimia alalla parhaan kykynsä mukaan. Meillä ei ole työyhteisössä jäykkää hierarkiaa: kaikista asioista voi tulla puhumaan minulle ihan milloin vaan.

Osaava henkilökunta on ehdottomasti suurin voimavaramme. Mielestäni esihenkilötyössä on tärkeää mahdollistaa jokaiselle edellytykset onnistua omassa tehtävässään. Mottoni onkin: Ei ole tärkeää olla paras, vaan tulla paremmaksi.

Puh. 050 460 0055 | jussi(a)kallascare.fi

Jussi Nyman

Toimitusjohtaja, yrittäjä

Sari Kämäräinen

Olen Sari Kämäräinen ja toimin vastaavana ohjaajana Kuusirannan yksikössä. Työssäni osallistun lasten ja nuorten arkeen ja kasvatustyöhön. Sen lisäksi olen lähiesihenkilönä tiimille ja vastaan yksikön toiminnasta valvovien viranomaisten suuntaan.

Vastaavan ohjaajan tehtävän lisäksi olen toinen KallasCaren yrittäjä. Siihen liittyvät tehtävät ovat olleet todella mielenkiintoisia ja opettavaisia, vaikka en olisi vielä muutama vuosi sitten uskonut päätyväni yritystoiminnan pariin.

Lasten ja asiakkaiden kanssa tehtävä työ on minulle todella palkitsevaa ja merkityksellistä. Pidän myös esihenkilötyöstä ja koen toiminnan sekä työyhteisön kehittämisen tärkeäksi. Pohdin työssäni paljon sitä, miten pystymme vastaamaan kunkin asiakkaan tilanteeseen parhaalla mahdollisella tavalla.

Työyhteisö Kuusirannassa on todella mahtava. Meillä on mukana pitkään alalla olleita rautaisia ammattilaisia. Asiakkaille on tärkeää, että ympärillä olevat aikuiset pysyvät samoina ja siinä olemme onnistuneet erittäin hyvin. Kaikilla työntekijöillä on omat erityisosaamisen alueensa, joita pystymme yhdessä hyödyntämään. Meille on muodostunut yhteiset toimintatavat ja toimiva arjen rakenne, jotka tukevat hyvin lasten kasvua ja kehitystä.

Perheiden kanssa tehtävä työ on tullut minulle vuosien saatossa tärkeäksi. Sen saralla täydennän omaa osaamistani tällä hetkellä SILTA-ohjaajan koulutuksessa. Se antaa minulle entistä paremmat työvälineet ja valmiudet kohdata asiakkaat.

Puh. 044 737 8008 | sari(a)kallascare.fi

Sari Kämäräinen

Yksikönpäällikkö, yrittäjä

Elisa Jokinen

Olen Elisa Jokinen ja työskentelen KallasCaren palvelupäällikkönä. Työni pääasiallinen painopiste on palveluohjaus, otan vastaan kaikki asiakaspyynnöt ja delegoin ne eteenpäin työntekijöille. Olen myös mukana toiminnan aloituspalavereissa. Lisäksi teen monipuolisesti erilaisia hallinnon tehtäviä: johtoryhmätyöskentelyä, laskutusta, rekrytointia, uusien työntekijöiden perehdytystä sekä markkinointia.

Koulutukseltani olen sosionomi ja Kainuuseen muutin 6 vuotta sitten Tampereelta. Tein ennen KallasCarelle tuloa töitä muun muassa sijaishuollon ja avopalveluiden erilaisissa tehtävissä. Olen viihtynyt alalla hyvin ja se tuntuu tosi omalta. Erityisesti avopalveluiden asiakastyö tuntuu minulle erittäin merkitykselliseltä – ennaltaehkäisevän työn tärkeyttä ei turhaan korosteta. Haluan omalla toiminnallani myös madaltaa kynnystä hakeutua sosiaalipalvelujen piiriin ja hälventää siihen usein liitettäviä ennakkoluuloja ja stereotypioita.

Pidän KallasCarella työskentelystä todella paljon. Meillä on aktiivinen ja energinen työyhteisö, täällä tehdään innokkaasti tosi paljon erilaisia juttuja. Eniten minua on ilahduttanut se, että kaikesta voi puhua, mikään ei ole tabu. Minulla on sellainen olo, että työpanostani arvostetaan, siitä kiitetään ja sitä sanoitetaan ääneen.

Olen päässyt työssäni hyödyntämään omia vahvuuksiani. Sosiaalisuus ja rempseys auttavat verkostojen luomisessa ja asiakastyössä. Myös ulkopaikkakuntalaisuus on ehkä ollut tietyllä tavalla etu – sen kuulemma huomaa heti puheesta, joten kenties sillä tavalla olen onnistunut jäämään ihmisten mieleen.

Kainuu on sosiaalialan näkökulmasta hyvä paikka tehdä töitä. Palvelujärjestelmä on selkeä ja hallittava ja asiat toimivat hyvin. Verkostoituminen eri toimijoiden välillä on helppoa ja nopeaa. Se näkyy myös asiakkaiden suuntaan palvelun parempana laatuna, kun osaan ohjata heidät heti oikeaan paikkaan. Lisäksi täällä on sosionomeille hyvät työllistymismahdollisuudet ja jopa vara valita oma työnsä. Se oli Pirkanmaalta muuton jälkeen erittäin positiivinen yllätys.

Kaiken kaikkiaan täällä on hyvä asua ja kasvattaa lapsia. Myös Kainuun luonto on vahvana lähellä sydäntä. Puhtaus ja happirikas ilma tuntuvat ihanalta, ja vesikin maistuu paljon paremmalta kuin Tampereella.

Puh. 0400 365 145 | elisa(a)kallascare.fi

Elisa Kormano

Palvelupäällikkö

Yksikönpäällikkö

Mari Schroderus

Olen Mari Schroderus ja toimin KallasCarella ammatillisena tukihenkilönä sekä teen lapsiperheiden kotipalvelu- ja perhetyötä.

Olen viihtynyt työssäni tosi hyvin. Tykkään siitä, että työ on monipuolista, vaihtelevaa ja liikkuvaa. Kun asiakkaita on lapsista aikuisiin, työtehtävätkin ovat hyvin erilaisia. Pidän paljon myös siitä, että saan itse suunnitella työvuoroni ja pääsen vaihtamaan työpäivän aikana paikkaa useamman kerran. Se sopii hyvin omalle luonteelleni enkä halua siitä ihan hevillä luopua 😊

Koulutukseltani olen lähihoitaja. Valmistumisen jälkeen työskentelin pitkään päiväkodissa lastenhoitajana. Päätin vuonna 2018, että nyt on aika kokeilla jotain uutta ja tykästyin tähän hommaan tosi kovasti. Itse asiassa minulle tuli jopa vähän yllätyksenä, että lähihoitajatkin voivat toimia ammatillisena tukihenkilönä, siitä ei opiskeluaikana puhuttu.

Pidän omaa työtäni tosi merkityksellisenä. Pystyn huomioimaan asiakkaat yksilöinä: kun tapaamisessa on läsnä vain minä ja asiakas, minun ei tarvitse keskittyä mihinkään muuhun ja pystyn antamaan aikani pelkästään hänelle.

Tässä työssä pystyy hyödyntämään hyvin omia vahvuuksiaan ja harrastuneisuuttaan. Esimerkiksi itse olen hyvin eläinrakas ja oma koirani tulee välillä mukaan asiakastapaamisiin. Jos asiakkaallakin sattuu olemaan koira, voimme käydä niiden kanssa esimerkiksi koirapuistossa. Lisäksi uiminen on minulle rakas harrastus ja vierailemme asiakkaiden kanssa toisinaan myös uimahallissa.

Verkostoissa toimiminen on tärkeä osa tätä työtä. On hyvä, että on aina olemassa henkilöitä, joille voi soittaa ja joiden kanssa voidaan yhdessä edistää lasten ja nuorten hyvinvointia. Työ on kaiken kaikkiaan opettanut minulle tosi paljon asioiden hoitamisesta ja ongelmien ratkaisemisesta. Suhtaudun tulevaisuuteen hyvin avoimin mielin ja odotan innolla sitä, mitä kaikkea pääsen vielä kokemaan ja oppimaan!

mari(a)kallascare.fi

Mari Schroderus

Ammatillinen tukihenkilö

Osku Pautola

Nimeni on Osku Pautola ja teen KallasCarella töitä ammatillisena tukihenkilönä sekä työskentelen jonkin verran myös lastensuojeluyksiköissä.

Ammatillisen tukihenkilön työ on sellaista matalan kynnyksen tukitoimintaa. Joskus lapsilla ja nuorilla voi olla haasteita koulunkäynnissä tai vapaa-ajan käytöksessä, toisinaan taas perheen sisäiset asiat voivat olla vähän solmussa.

Tukihenkilö on mukana asiakkaan eli lapsen tai nuoren arjessa muutaman tunnin viikossa. Toiminnalle asetetaan raamit aloituspalaverissa. Siellä sovitaan siitä, mihin asioihin tapaamisilla ja yhteisellä työskentelyllä pyritään. Tavoitteet voivat liittyä oikeastaan mihin tahansa: läksyjen tekoon, koulussa tapahtuvan huonon käytöksen purkamiseen, arkirytmin luomiseen tai itsenäiseen asumiseen liittyviin käytännön asioiden opetteluun.

Olen työskennellyt jo pitkään lasten ja nuorten kanssa erilaisissa hommissa aina koulunkäyntiavustajan ja sijaisopettajan tehtävistä nuorisotilatoimintaan. Koulutukseltani olen yhteisöpedagogi nuorisotyön koulutusohjelmasta. Tukihenkilönä olen toiminut nyt noin kymmenen vuoden ajan. Pidän tässä työssä erityisesti siitä, että pystyn itsenäisesti suunnittelemaan sitä ja valitsemaan omat toimintamallini.

Koen että tekemäni työ on hyvin arvokasta. Onnistumisen kokemuksia saan esimerkiksi silloin, kun asiakkaat ottavat yhteyttä pitkänkin ajan kuluttua asiakassuhteen päättymisestä. Silloin huomaa, kuinka merkityksellisiä tapaamiset ovat hänelle olleetkaan. Iloitsen aina siitä, kun asiakas on löytänyt suunnan elämälleen ja saa esimerkiksi opiskelupaikan.

Kainuussa asuminen tuo oman tärkeän lisänsä työhön. Luonto on minulle tärkeä elementti ja hyödynnän sitä paljon harrastusteni lisäksi myös asiakastapaamissa. Käymme esimerkiksi kesäisin virvelöimässä ja talvella pilkkimässä, tai istuskelemme nuotion äärellä ihmettelemässä luonnon monimuotoisuutta ja maailman syntyä.

osku(a)kallascare.fi

Osku Pautola

Ammatillinen tukihenkilö

Jaakko Kurola

Teksti tulossa..

jaakko@kallascare.fi

Jaakko Kurola

Sijaishuollon ohjaaja

Ota yhteyttä

Pohjolankatu 28 A 1, 87100 Kajaani

Jussi Nyman

050 460 0055
jussi(a)kallascare.fi

Sari Kämäräinen

044 737 8008
sari(a)kallascare.fi

ELISA KORMANO

0400 365 145
elisa(a)kallascare.fi

Seuraa meitä